ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK

Piarista Gimnázium


Cím: Nagykanizsa, Sugár út 11-13. (bejárat a Királyi Pál utca felől)
Telefon: +36 93 516785
E-mail: iskola@nagykanizsa.piarista.hu

Gimnáziumunkban a 11-12. évfolyamokon szinte minden tantárgyból van lehetőség magasabb óraszámban felkészülni az emelt szintű érettségire, a szokásosan választott tárgyak mellett (matematika, történelem stb.) pl. énekből, rajzból, latin nyelvből, katolikus hittanból is, megfelelő számú jelentkező esetén.

 Az ezeken az órákon (hagyományos nevükön: fakultációkon) végzett munkájukra a diákok nem kapnak külön érdemjegyet, a tantárgy óraszáma hozzáadódik az alapóraszámhoz, így az adott tárgyból összevont jegyet kapnak akkor is, ha két vagy több tanár tartja az órákat.

Az emelt szintű képzésre felkészítő foglalkozások óraszáma általában heti 2 óra; bizonyos tárgyakból, például biológiából heti 3 óra az alapóraszám felett.

A 2019/2020. tanévtől a felsőoktatásba való bekerülés feltétele az emelt szintű érettségi legalább egy tantárgyból. Diákjaink többsége az elmúlt években sikeresen teljesítette ezt a követelményt, és ezzel be is kerültek az általuk megcélzott egyetemi szakokra.

Amit legkisebb testvéreink közül eggyel is tettetek, velem tettétek. (Mt 25, 40)

Iskolánk keresztény jellegéből adódóan nagy hangsúlyt fektet a ránk bízott gyermekek nevelésére, lelki életének fejlesztésére. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok megismerkedjenek a szereteten alapuló segítségnyújtással, és megtapasztalják azt, hogy már fiatalként is tudnak másokon segíteni. Mindez nagyban hozzájárul a felelősségtudatuk erősödéséhez, saját személyes fejlődésükhöz, emberi kiteljesedésükhöz.

Iskolánk közösségének segítőkészségét fejezi ki a 2008/2009. tanévben Mérczné Ács Sarolta tanárnő vezetésével beindított Szeretetszolgálat, piarista nevén TESZI (a Tevékeny Szeretet Iskolája), amely később (iskolai közösségi szolgálat néven) a állami jogszabályok alapján az érettségi vizsga megkezdésének feltételévé is vált. Pedagógiai programunk alapján minden 10. évfolyamos tanulónk számára kötelező a karitatív tevékenységben való részvétel. Mindig van olyan gyermek, felnőtt vagy akár egy egész család, amely rászorul azoknak a segítségére, akiknek módjukban áll ezt megadni. A jó szó, a bajba jutott meghallgatása, az együttérzés kifejezése legalább olyan fontos, mint az adomány. A CÉL, hogy a diákok megtapasztalják azokat az értékeket, amelyeket a tevékenységek során gyűjthetnek egy olyan környezetből, amely ismeretlen vagy kevésbé ismert volt korábban számukra. Ugyanakkor a tanulók szociális érzékenységének erősítése, a közömbösségek kiküszöbölése, a gátlások feloldása, az önkéntesség mint érték felismerése – ezek mind olyan célok, amelyek érdekében a pedagógusi és szülői nevelést nem lehet eléggé időben kezdeni.

Tanévenként nagyjából 50-60 tanulónk végez szolgálatot szeptember végétől kezdve májusig alkalmanként egy-két óra időtartamban. A program a diákok számára nem megszokott élethelyzetekbe enged betekintést, aktívan vesznek részt egy-egy más jellegű közösség életében. A diákok nagykanizsai intézményeket keresnek fel, ahol idősekkel, óvodásokkal, rászorulókkal, fogyatékossággal élő emberekkel, betegekkel találkozhatnak, velük foglalkozhatnak, tanulhatnak, játszhatnak, egyszóval tartalmas közösségben lehetnek. A szeretetszolgálatba elindulni nem könnyű, rengeteg kérdés megfogalmazódik már az elején: mit fogok mondani, mit kell ott csinálni, fel fogom-e találni magam egy idegen környezetben? Éppen ezért a gyerekek „munkáját” segítő tanár felügyeli, aki első alkalommal elkíséri őket a kijelölt intézménybe, utána pedig szükség szerinti tanácsadással, megbeszélések formájában tartja vele a kapcsolatot.

Néhány a velünk együttműködő intézmények és egyéb tevékenységeink közül:

 • Nagykanizsa város Kanizsai Dorottya Kórháza,
 • Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye,
 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület,
 • Egyesített Szociális Intézmény (Idősek Otthona),
 • Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ (Gyermekotthon),
 • intézményünk rászoruló kisebb diákjainak, óvodásainak felkarolása, segítése, korrepetálása,
 • saját otthonukban látogatott idős emberek, betegek látogatása.

Nemcsak az a fontos, hogy elindítsuk tanítványainkat a szeretetszolgálatba, hanem az is szükséges, hogy megkérdezzük őket arról, hogyan is érzik magukat a feladatban; hogy elmondhassák, milyen észrevételeik, élményeik vannak. Elengedhetetlen, hogy mi, felnőttek, a szolgálatban tapasztaltabbak bátorítsuk a fiatalokat, akik odaszánták idejüket, energiájukat arra, hogy szeretetet vigyenek egy-egy intézményben egy-egy embernek. Meg kell őket erősítenünk abban, hogy ezzel a szolgálatukkal egy kicsit jobb lehet a világ, és hogy tevékenységük által generációk találkoznak, embereknek szerezhetnek vidám emlékeket. A diákok felismerhetik a társadalom peremére szorult személyek méltóságát, felfedezhetik, hogy mennyi örömöt tudunk adni apró figyelmességekkel, és hogy az általuk segítettek is megajándékozzák őket. Megláthatják azt, hogy az idős ember nem csak támogatásra szorul, de élettapasztalata által olyan tanácsokat tud adni, amelyek megszívlelésre érdemesek.

  Steinhardt Tamásné, a TESZI koordinátora

Intézményünk keresztény (katolikus) iskola. Pedagógiai programunkban a lelki élettel kapcsolatos nevelési elvek is szerepelnek, amelyek segítségével minden diákunkat szeretnénk „mozgásba hozni” az Istennel való személyes kapcsolat területén.

Ennek elősegítésére az alábbi lehetőségeket kínáljuk föl:

 • Órarendbe illesztett heti két katolikus hittanóra.
 • A tantestület és a technikai dolgozók személyes tanúságtétele.
 • Szerzetestanárok és papok jelenléte az iskolánkban.
 • Minden nap a tanítás előtt és után röviden közösen imádkozunk.
 • Minden tanítási órát a „Dicsértessék a Jézus Krisztus! – Mindörökké. Ámen.” köszöntés latin megfelelőjével kezdünk és zárunk.
 • Az iskolához kapcsolódó Szent Pompiliusz templomban magunk is szervezünk vasárnapi diákmiséket, amelyeket szeretetvendégség (agapé, egy négyéves gyerek szavával „kajapé”) követ.
 • Havonta egyszer, valamilyen ünnephez kapcsolódóan közös hétköznapi szentmisén veszünk részt.
 • Negyedévente egyszer külön alkalmat teremtünk az Istennel való kiengesztelődésre (szentgyónás elvégzésére) bűnbánati liturgia keretében.
 • Évente egyszer meghívott előadók bevonásával külső helyszínen kétnapos diák-lelkigyakorlatot tartunk növendékeinknek, hogy átgondolhassák, mit is akarnak kezdeni életükkel, hogyan tudják azt értékessé tenni.
 • Évente egyszer gyalogosan elzarándokolunk a tizenkét kilométerre lévő homokkomáromi Mária-kegyhelyre.
 • Megteremtjük a lehetőséget, hogy megkeresztelkedhessenek, elsőáldozók lehessenek, megbérmálkozhassanak azok a diákjaink, akik még nem részesültek ezekben a szentségekben.
 • Rendalapítónk atyai pártfogásának emlékezete – a Patrocínium ünnepe – szintén sok lelki élményt tartogat diákjaink számára.