Piarista Gimnázium


Cím: Nagykanizsa, Sugár út 11-13.
Bejárat: Királyi Pál utca felől
Telefon: +36 93 516785
Email: iskola@nagykanizsa.piarista.hu

Pietas et Litterae” (hit és tudományok), szól a piarista rend jelmondata. E tömör mondat lényege, hogy az ember a hitét csak úgy alapozhatja meg, ha megtanul logikusan gondolkodni és biztos tudásra törekszik. De fordítva is igaz. A tudományos fejlődés katalizátora az őszinte alázat, a rácsodálkozás, a hitből fakadó bizalom és nyitottság.

Ezért a hétköznapokban a következőkre törekszünk:

 • A másikra odafigyelő, a másikért áldozatot hozó, toleráns közösségi nevelés.
 • Színvonalas oktatás komoly számonkéréssel.
 • Az egészséges életmód kialakítása, a fizikai állóképesség fejlesztése.
 • Az Istennel való személyes találkozás lehetősége, azaz a hit felkínálása.

Gimnáziumunkban a 11-12. évfolyamokon szinte minden tantárgyból van lehetőség magasabb óraszámban felkészülni az emelt szintű érettségire, a szokásosan választott tárgyak mellett (matematika, történelem stb.) pl. énekből, rajzból, latin nyelvből, katolikus hittanból is, megfelelő számú jelentkező esetén.

 Az ezeken az órákon (hagyományos nevükön: fakultációkon) végzett munkájukra a diákok nem kapnak külön érdemjegyet, a tantárgy óraszáma hozzáadódik az alapóraszámhoz, így az adott tárgyból összevont jegyet kapnak akkor is, ha két vagy több tanár tartja az órákat.

Az emelt szintű képzésre felkészítő foglalkozások óraszáma általában heti 2 óra; bizonyos tárgyakból, például biológiából heti 3 óra az alapóraszám felett.

A 2019/2020. tanévtől a felsőoktatásba való bekerülés feltétele az emelt szintű érettségi letétele legalább egy tantárgyból. Diákjaink közül az elmúlt években sokan tettek emelt szintű érettségit, és ezzel többségük be is került az általuk megcélzott egyetemi szakokra.

Amit legkisebb testvéreink közül eggyel is tettetek, velem tettétek. (MT 25, 40)

Iskolánk keresztény jellegéből adódóan nagy hangsúlyt fektet a ránk bízott gyermekek nevelésére, lelki életének fejlesztésére. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok megismerkedjenek a szereteten alapuló segítségnyújtással, és megtapasztalják azt, hogy már fiatalként is tudnak másokon segíteni. Mindez nagyban hozzájárul a felelősségtudatuk erősödéséhez, saját személyes fejlődésükhöz, emberi kiteljesedésükhöz.

Iskolánk közösségének segítőkészségét fejezi ki a 2008/2009. tanévben Mérczné Ács Sarolta tanárnő vezetésével beindított Szeretetszolgálat, piarista nevén TESZI (A Tevékeny Szeretet Iskolája). A Pedagógiai programunk keretében minden 10. évfolyamos tanulónk számára kötelező a karitatív tevékenységben való részvétel. Mindig van olyan gyermek, felnőtt, vagy akár egy egész család, amely rászorul azoknak a segítségére, akiknek módjukban áll ezt megadni. A jó szó, a bajba jutott meghallgatása, az együttérzés kifejezése legalább olyan fontos, mint az adomány. A CÉL, hogy a diákok megtapasztalják azokat az értékeket, amelyeket a tevékenységek során gyűjthetnek egy olyan környezetből, amely ismeretlen vagy kevésbé ismert volt korábban számukra. Ugyanakkor a gyerekek szociális érzékenységének erősítése, a közömbösségek kiküszöbölése, gátlások feloldása, önkéntesség, mint érték felismerése, ezek mind olyan célok, amelyek érdekében a pedagógusi és szülői nevelést nem lehet elég időben kezdeni.

Tanévenként nagyjából 50-60 tanulónk végez szolgálatot szeptember végétől kezdve májusig alkalmanként 1 óra időtartamban. A program a gyerekek számára nem megszokott élethelyzetekbe enged betekintést, aktívan vesznek részt egy-egy más jellegű közösség életében. A diákok nagykanizsai intézményeket keresnek fel, ahol idősekkel, óvodásokkal rászorulókkal, eltérő fejlődésű emberekkel, betegekkel találkozhatnak, velük foglalkozhatnak, tanulhatnak, játszhatnak, egy szóval tartalmas közösségben lehetnek. A szeretetszolgálatba elindulni nem könnyű, rengeteg kérdés megfogalmazódik már az elején: mit fogok mondani, mit kell ott csinálni, fel fogom-e találni magam egy idegen környezetben. Éppen ezért a gyerekek „munkáját” segítő tanár felügyeli, aki első alkalommal elkíséri a kijelölt intézménybe, utána szükség szerinti tanácsadással, megbeszélés formájában tartja vele a kapcsolatot.

A velünk együttműködő intézmények, valamint egyéb tevékenységek:

 • Nagykanizsa város Kanizsai Dorottya Kórháza,
 • Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye,
 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület,
 • Egyesített Szociális Intézmény (Idősek Otthona),
 • Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ (Gyermekotthon),
 • intézményünk rászoruló kisebb diákjainak, óvodásainak felkarolása, segítése, korrepetálása,
 • saját otthonukban látogatott idős emberek, betegek látogatása.

Nemcsak az a fontos, hogy elindítsuk tanítványainkat a szeretetszolgálatba, hanem az is nagyon szükséges, hogy megkérdezzük őket arról, hogyan is érzik magukat a feladatban, elmondhassák, milyen észrevételeik, élményeik vannak. Elengedhetetlen, hogy mi felnőttek, a szolgálatban tapasztaltabbak bátorítsuk a fiatalokat, akik odaszánták idejüket, energiájukat arra, hogy szeretetet vigyenek egy-egy intézményben egy-egy embernek. Meg kell őket erősítenünk abban, hogy ezzel a szolgálatukkal egy kicsit jobb lehet a világ és hogy tevékenységük által generációk találkoznak, embereknek szerezhetnek vidám emlékeket. A diákok felismerhetik a társadalom peremére szorult személyek méltóságát, felfedezhetik, hogy mennyi örömöt tudunk adni apró figyelmességekkel, és hogy az általunk segítettek is megajándékoznak minket. Megláthatják azt, hogy az idős ember nem csak támogatásra szorul, de élettapasztalata által olyan tanácsokat tud adni, amely megszívlelésre érdemes.

  Steinhardt Tamásné, a TESZI koordinátora

Iskolánk keresztény, római katolikus iskola. Pedagógiai programunkban a lelki élettel kapcsolatos nevelési elvek is szerepelnek, amelyek segítségével minden diákunkat szeretnénk mozgásba hozni az Istennel való személyes kapcsolat terén.

Ennek elősegítésére az alábbi lehetőségeket kínáljuk föl:

 • Órarendbe illesztett heti két katolikus hit- és erkölcstan óra.
 • A tantestület és a technikai dolgozók személyes tanúságtétele, amennyire az emberi gyarlóság ezt lehetővé teszi.
 • Szerzetestanárok és papok jelenléte az iskolánkban.
 • Minden nap a tanítás előtt és után röviden közösen imádkozunk.
 • Minden tanítási órát a „Dicsértessék a Jézus Krisztus! – Mindörökké. Ámen.” köszöntés latin megfelelőjével kezdünk és zárunk.
 • Elvárjuk, hogy diákjaink vasárnaponként szentmisén (istentiszteleten) vegyenek részt. Az iskolához kapcsolódó Szent Pompiliusz templomban magunk is szervezünk vasárnapi diákmiséket, melyet szeretetvendégség (agapé, egy négy éves gyerek szavával „kajapé”) követ.
 • Hetente az általános iskolában és az óvodában az órarendbe illesztett diákmisén veszünk részt. A kilencedik évfolyamtól a megnövekedett óraszám miatt  havonta csak egy szentmisén veszünk részt.
 • Negyedévente egyszer külön alkalmat teremtünk az Istennel való kiengesztelődésre – egy szentgyónás elvégzésére – bűnbánati liturgia keretében.
 • Évente egyszer meghívott előadók bevonásával külső helyszínen kétnapos diák-lelkigyakorlatot tartunk diákjainknak, hogy átgondolhassák, mit is akarnak kezdeni életükkel, hogyan tudják azt értékessé tenni.
 • Évente egyszer gyalogosan elzarándokolunk a tizenkét kilométerre lévő homokkomáromi Mária-kegyhelyre.
 • Megteremtjük a lehetőséget a szentségek pótlólagos felvételére azon diákjaink számára, akik még nem keresztelkedtek meg, nem voltak elsőáldozók vagy éppen még bérmálás előtt állnak.
 • A rendalapító atyai pártfogásának emlékezete – Patrocínium ünnepe – szintén sok lelki élményt tartogat diákjaink számára.

HÍREK, AKTUALITÁSOK


Ismerjen meg bennünket!


További videókhoz kattintson ide!

További fényképekhez kattintson ide!