Piarista Gimnázium


Cím: Nagykanizsa, Sugár út 11-13., bejárat a Királyi Pál utca felől
Telefon: +36 93 516785
E-mail: iskola@nagykanizsa.piarista.hu
A gimnáziumért felelős vezető: Nagyné Koósz Zsuzsa

Pietas et Litterae” (lelkiség és műveltség), szól a piarista rend jelmondata. E tömör mondat lényege, hogy az ember a hitét csak úgy alapozhatja meg, ha megtanul logikusan gondolkodni, és biztos tudásra törekszik. De fordítva is igaz: a tudományos fejlődés katalizátora az őszinte alázat, a rácsodálkozás, a hitből fakadó bizalom és nyitottság.

Ezért a hétköznapokban a következőkre törekszünk:

  • a másikra odafigyelő, a másikért áldozatot hozó, toleráns közösségi nevelés
  • színvonalas oktatás komoly számonkéréssel
  • az egészséges életmód kialakítása, a fizikai állóképesség fejlesztése
  • az Istennel való személyes találkozás lehetősége, azaz a hit felkínálása

Gimnáziumunkban a 11-12. évfolyamokon szinte minden tantárgyból van lehetőség magasabb óraszámban felkészülni az emelt szintű érettségire, a szokásosan választott tárgyak mellett (matematika, történelem stb.) pl. drámából, énekből, latin nyelvből, katolikus hittanból és rajzból is, megfelelő számú jelentkező esetén.

 Az ezeken az órákon (hagyományos nevükön: fakultációkon) végzett munkájukra a diákok nem kapnak külön érdemjegyet, a tantárgy óraszáma hozzáadódik az alapóraszámhoz, így az adott tárgyból összevont jegyet kapnak akkor is, ha két vagy több tanár tartja az órákat.

Az emelt szintű képzésre felkészítő foglalkozások óraszáma általában heti 2 óra; biológiából, fizikából és kémiából heti 3 óra az alapóraszám felett.

A 2019/2020. tanévtől a felsőoktatásba való bekerülés feltétele az emelt szintű érettségi legalább egy tantárgyból. Diákjaink többsége az elmúlt években sikeresen teljesítette ezt a követelményt, és ezzel be is kerültek az általuk megcélzott egyetemi szakokra.

Mit jelent, hogy a Piarista Iskola katolikus intézmény? Azt jelenti, hogy a keresztény hitet bemutatjuk és felkínáljuk a hozzánk járó tanulók számára. Az ő szabad döntésükre bízzuk azt, hogy a vallásgyakorlást mennyire építik be a személyes életükbe.

Mit várunk el? A közös (a tanév rendjében meghatározott) iskolai programokba való bekapcsolódást, értékrendünk és szellemiségünk tiszteletben tartását, valamint a hittan tantárgyi követelményeinek teljesítését.

Mi nem kötelező? A vallásgyakorlást fontosnak gondoljuk, és javasoljuk diákjainknak, de tanulóink és családjaik lelkiismereti döntésének tartjuk, vagyis nem iskolai kötelességnek tekintjük. Nem kötelezzük diákjainkat a katolikus szentségek felvételére (keresztség, gyónás, elsőáldozás, bérmálás), de lehetőséget adunk nekik, hogy ha akarnak, részesüljenek ezekben.

Igaz-e, hogy a Piarista Iskola egy pap- és apácaképző? Ez nincs így, a többi keresztény iskolához hasonlóan néhány évente egy-két diákunk választja az egyházi hivatásokat. Ha egy diákunk úgy érzi, hogy papi/szerzetesi hivatása van, azt fontosnak tartjuk, és igyekszünk mi is támogatni ezen az úton.

Járhatnak a Piarista Iskolába nem hívő diákok is? Igen, amennyiben tiszteletben tartják a fenti elvárásokat, és azonosulni tudnak a piarista közösség értékeivel.

Amennyiben további kérdéseik vannak a fenti témákkal kapcsolatban, tekintsék meg ezt az oldalt, vagy kérjenek bizalommal további információt elérhetőségeinken!

Időben:

– régebben végzett piarista öregdiákokkal,
– a jelenlegi piarista diáktársakkal,
– tanárokkal (túrák, kirándulások, osztálykarácsonyok, táborok, lelkigyakorlatok stb.),
– szülőkkel. (Néhány kiragadott példa a szülői kapcsolattartásra: apa-fia és apa-lánya tábor, jótékonysági vásár, szülők-nevelők bálja, szalagavató bál, homokkomáromi zarándoklat stb.)

Térben:

– magyar és külföldi piarista iskolák diákjaival,
– nemzetközi kapcsolatokat a Piarista Renddel,
– más katolikus és keresztény közösségekkel.

Ezt a kapcsolati hálót röviden és barátságosan csak PIARISTA NAGYCSALÁDNAK hívjuk.

HÍREK, AKTUALITÁSOK


További videókhoz kattintson ide!

Kövessen minket a Facebookon is!