Tudnivalók a középiskolai írásbeli felvételi vizsgáról

A vizsga kezdete: 2023. január 21. szombat 10:00. Javasolt érkezési idő: 9:30. Kérjük, hogy a vizsgázók ünneplő ruházatot viseljenek!

A magyar írásbeli felvételi vizsga időpontja: 10:00−10:45. Segédeszköz nem használható, sem radírozható toll, sem hibajavító festék. 10:45−11:00 között szünetet tartunk, majd következik a matematika írásbeli felvételi vizsga 11:00−11:45-ig. Körző, vonalzó, szögmérő használható, kék tintával kell írni, rajzot ceruzával lehet készíteni. Nem használható számológép, radírozható toll és hibajavító festék.

A vizsgára a jelentkezőknek külön értesítést nem küldünk. A terembeosztások névsora a folyosókon és a tantermek ajtóin kifüggesztett papírokon lesz olvasható a vizsga napján. A tantermekben tanárok fogadják a vizsgázókat.

Személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt) minden vizsgázó hozzon magával! Javasoljuk, hogy legyen a vizsgázóknál karóra is, hogy tudják kontrollálni a munkaidejüket. A tantermekben falióra is van. A mobiltelefonokat a vizsga kezdete előtt le kell tenni a felügyelő tanár asztalára. Ital, étel lehet a padon a vizsga közben, de célszerűbb otthon reggelizni, és elfogyasztani egy szendvicset a szünetben.

Kérjük a kedves szülőket, hogy legfeljebb az iskola udvarára kísérjék be a vizsgázókat, az épületbe egyedül jöjjenek a jelentkezők! A belépés után segítő diákjaink igazítják útba a vizsgázó tanulókat az épületben.

A legtöbb vizsgázó 11:45−12:00 között fogja elhagyni az épületet. A szülőknek erre az időpontra érdemes visszajönniük az iskola elé vagy az udvarra. Az SNI és BTMN vizsgázók 12:45-kor végeznek.

A kijavított dolgozatok megtekintésére január 27-én, pénteken lesz lehetőség. A Piarista Iskola diákjai számára az osztályfőnökök szervezik meg a feladatlapok megtekintését. A más iskolákból érkező diákok, illetve szüleik 8 és 16 óra között nézhetik meg a feladatlapokat a rendezvényteremben. Ekkor adjuk át a tanulók írásbeli teljesítményéről kiállított értékelő lapot is. A feladatlapokról saját készülékkel fénykép készíthető.

Írásos észrevétel akkor adható be a dolgozatok értékelésével kapcsolatban, ha az eltér az Oktatási Hivatal által kiadott központi javítási útmutatótól. Ehhez a titkárságon és az iskola portáján kapható formanyomtatvány. Az írásos észrevételt az iskola portáján kell leadni január 30-án 8 és 16 óra között. Amennyiben a vizsgázó  az elektronikus űrlapkitöltést választotta a vizsgára való jelentkezéskor, elektronikusan is továbbíthatja a programfelületen keresztül az írásos észrevételt közvetlenül az intézményünkhöz. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani az iskola portáján. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az iskola az észrevételt érdemben elbírálja, majd a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Pótló írásbeli felvételi vizsgára január 31-én, kedden 14 órakor van lehetőség. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése és a benyújtott igazolások elfogadása az intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai megtekinthetők az Oktatási Hivatal honlapján.

A felvételi vizsgákról további tájékoztatást olvashatnak az Oktatási Hivatal honlapján.

Fellebbezés benyújtása: ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, akkor az iskola által hozott döntés ellen a szülő vagy a tanuló a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén, az Oktatási Hivatalnak címezve fellebbezést nyújthat be a vizsgát szervező iskolában, a portán leadva. Az elektronikus űrlapkitöltő program használatával jelentkezők számára a programfelület a fellebbezés továbbítására is igénybe vehető. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

Az iskola a fellebbezést − az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt − egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.