, ,

Tájékoztatás a központi írásbeli felvételi vizsgáról

A vizsga kezdete: január 22. szombat 10:00. Javasolt érkezési idő: 9:30-9:45. Kérjük, hogy a vizsgázók ünneplő ruházatot viseljenek!

A magyar írásbeli felvételi vizsga időpontja: 10:00-10:45. Segédeszköz nem használható, sem radírozható toll, sem hibajavító festék. 10:45-11:00 között szünetet tartunk, majd következik a matematika írásbeli felvételi vizsga 11:00-11:45-ig. Körző, vonalzó, szögmérő használható, kék tintával kell írni, rajzot ceruzával lehet készíteni. Nem használható számológép, radírozható toll és hibajavító festék.

A vizsgára a jelentkezőknek külön értesítést nem küldünk. A terembeosztások névsora a folyosókon és a tantermek ajtóin kifüggesztett papírokon lesz olvasható a vizsga napján. A tantermekben tanárok fogadják a vizsgázókat. 

Személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt) minden vizsgázó hozzon magával! Javasoljuk, hogy legyen a vizsgázóknál karóra is, hogy tudják kontrollálni a munkaidejüket. Számoljanak azzal, hogy a mobiltelefonjukat a vizsga kezdete előtt le kell tenniük a felügyelő tanár asztalára, így azt nem tudják időmérésre használni. Ital, étel lehet a padon a vizsga közben, de célszerűbb otthon reggelizni, és a szünetben elfogyasztani egy szendvicset.

Kérjük a kedves szülőket, hogy maszkot viselve, legfeljebb az iskola udvarára kísérjék be a vizsgázókat, az épületbe ne lépjenek be! Köszönjük a megértésüket.

A legtöbb vizsgázó 11:45-12:00 között fogja elhagyni az épületet. A szülőknek erre az időpontra érdemes visszajönniük az iskola elé vagy az udvarra, maszkot viselve és távolságot tartva. Az SNI és BTMN vizsgázók 12:45-kor végeznek.

Kérjük, hogy a vizsgázók maszkot viseljenek a folyosón a vizsga előtt, a két vizsgarész közötti szünetben és a vizsga után. A vizsga ideje alatt a diákoknak a maszkviselés ajánlott, de nem kötelező. A tantermekben a vizsgázók távolságtartással lesznek beosztva, így egy teremben legfeljebb 10-12 diák fog ülni.

A kijavított dolgozatok megtekintésére január 31-én, hétfőn lesz lehetőség. A Piarista Iskola diákjai számára az osztályfőnökök szervezik meg a feladatlapok megtekintését. A más iskolából érkező diákok, illetve szüleik 8 és 16 óra között nézhetik meg a feladatlapokat a rendezvényteremben. Ekkor adjuk át a tanulók írásbeli teljesítményéről kiállított értékelő lapot is. A feladatlapokról saját készülékkel fénykép készíthető.

Írásos észrevétel akkor adható be a dolgozatok értékelésével kapcsolatban, ha az eltér az Oktatási Hivatal által kiadott központi javítási útmutatótól. Ehhez a titkárságon kapható formanyomtatvány, és ott kell leadni az írásos észrevételt is február 1-jén 8 és 16 óra között. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az iskola az észrevételt érdemben elbírálja, majd a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. 

Fellebbezés benyújtása: ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, akkor az iskola által hozott döntés ellen a szülő vagy a tanuló a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén, az Oktatási Hivatalnak címezve fellebbezést nyújthat be a vizsgát szervező iskolában. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést − az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt − egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

Pótló írásbeli felvételi vizsgára január 27-én, csütörtökön 14 órakor van lehetőség. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése és a benyújtott igazolások elfogadása az intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Második pótló írásbeli vizsgára február 4-én 14 órakor van lehetőség a járványhelyzet miatt. Kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, aki igazoltan Covid-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. A kérelem benyújtásának határideje 2022 január 28-án 16 óra. A kijavított második pótló vizsgadolgozatok megtekintésére 2022. február 9-én kerül sor. A vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeit a vizsgaszervező intézményhez kell benyújtani legkésőbb 2022. február 10-én 16 óráig. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. A benyújtott észrevételeket a vizsgaszervező intézmény legkésőbb 2022. február 14-ig elbírálja.

Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai megtekinthetők az Oktatási Hivatal honlapján. 

A felvételi vizsgákról további tájékoztatást olvashatnak az Oktatási Hivatal honlapján.